Falling Down

 Toni Milaqi "Falling Down" (acrylic on paper, 70x50 cm, 2017)

 Toni Milaqi "Falling Down" (detail, acrylic on paper, 70x50 cm, 2017)

Toni Milaqi "Falling Down" (detail, acrylic on paper, 70x50 cm, 2017)